Όροι χρήσης

 

Το elektrofotistiki.gr είναι o δικτυακός της εμπορικής εταιρίας ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ – ΖΑΡΒΑΛΟΥΔΗΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, η οποία εδρεύει στο 14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Καβάλας, Λαγκαδάς, ΤΚ 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έχει ΑΦΜ 099250980, ΔΟΥ Λαγκαδά, και εφεξής θα καλείται η Εταιρία.

Πριν χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του, όπως αυτοί εκτίθενται κατωτέρω. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου υποδηλώνει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους συγκεκριμένους όρους και ότι έχετε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών σας, όπως περιγράφονται ακολούθως και προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και ιδίως το άρθρο 4 του Ν. 2251/1994, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Η Εταιρία μπορεί να αλλάξει απροειδοποίητα τους συγκεκριμένους όρους οποτεδήποτε, συνεπώς σας προτείνουμε να ελέγχετε τακτικά τον δικτυακό τόπο μας, ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να υπάρξουν.

Η Εταιρία παρέχει δικαίωμα χρήσης του δικτυακού τόπου της σε κάθε χρήστη σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται ακολούθως.

1. Γενικά

1.1. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο elektrofotistiki.gr χωρίς απαραίτητα να καταγράφονται τα προσωπικά του στοιχεία, παρά μόνο όταν ο χρήστης το επιθυμεί (π.χ. σε περίπτωση αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα, σε περίπτωση εγγραφής του χρήστη προκειμένου να έχει πρόσβαση σε περιοχές του δικτυακού τόπου που προορίζονται για μέλη κ.λ.π).

1.2. Το elektrofotistiki.gr είναι κατά κανόνα διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, ωστόσο ενδέχεται προσωρινά κάποιες ή όλες οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο να μην είναι διαθέσιμες ή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο να διακοπεί προσωρινά και χωρίς ενημέρωση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης, επισκευών, αλλαγών, καθώς και σε κάθε περίπτωση που το elektrofotistiki.gr το κρίνει σκόπιμο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή εν γένει σε περιπτώσεις που η διακοπή είναι ανεξάρτητη της βούλησης του elektrofotistiki.gr (ανωτέρα βία κ.λ.π.).

1.3. Η χρησιμοποίηση του elektrofotistiki.gr από τον χρήστη πρέπει να γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο τέτοιο ο οποίος να μην παραβιάζει, παρεμποδίζει, ή περιορίζει τα δικαιώματα άλλων, καθώς και με τρόπο που να μην οδηγεί στην παραβίαση ή καταστρατήγηση οιασδήποτε διάταξης νόμου, διατάγματος, διοικητικής πράξης, της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, των δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π.

1.4. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης παρέχει πληροφορίες (π.χ. κατά τη διάρκεια μιας αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα), αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει έγκυρες, αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, τους δυνατούς τρόπους πληρωμής και κάθε αιτούμενο στοιχείο εν γένει, προκειμένου να πιστοποιείται η ταυτότητά του και να διεκπεραιώνονται οι εκάστοτε συναλλαγές ή διαδικασίες με το elektrofotistiki.gr με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το elektrofotistiki.gr θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης με εχεμύθεια και σύμφωνα με την νομοθεσία, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν από τον χρήστη.

1.5. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο για την ανάρτηση, μετάδοση, δημοσιοποίηση, προώθηση, εκμετάλλευση ή την καθοιονδήποτε τρόπο χρήση υλικού το οποίο είτε είναι άσχετο με τον σκοπό και τον προορισμό της ιστοσελίδας, είτε είναι προσβλητικό, μειωτικό, δυσφημιστικό για οποιονδήποτε τρίτο ή το κοινό εν γένει ή παραβιάζει την υποχρέωση της εμπιστευτικότητας ή οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων ή του elektrofotistiki.gr, ή είναι τεχνικώς επιζήμιο για τον ίδιο τον δικτυακό τόπο, ή εν γένει αντίκειται στο Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

1.6. Το elektrofotistiki.gr έχει δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των τιμών που περιγράφονται σε αυτόν, χωρίς ειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

2. Αποποίηση Ευθύνης

2.1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο elektrofotistiki.gr παρέχονται στους χρήστες του δικτυακού τόπου υπό μορφή γενικής ενημέρωσης για ζητήματα ενδιαφέροντος στα πλαίσια του σκοπού του elektrofotistiki.gr και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για εμπορικούς σκοπούς, επιστημονικούς σκοπούς, επαγγελματική χρήση κ.λ.π. Παρότι πραγματοποιούνται συνεχείς προσπάθειες ώστε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας να είναι ακριβή και έγκυρα, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα θα είναι πάντα ακριβή ή έγκυρα ή απολύτως ενημερωμένα.

2.2. Σε περίπτωση που ο δικτυακός τόπος του elektrofotistiki.gr φιλοξενεί πληροφορίες, υλικό κ.λ.π. που δημιουργήθηκαν ή/και ανήκουν σε τρίτους, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητά τους. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται ρητά η προέλευση των πληροφοριών, υλικού κ.λ.π.

2.3. Το elektrofotistiki.gr ενδέχεται να παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσω σχετικών συνδέσμων (links). Το elektrofotistiki.gr και η Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ξένων δικτυακών τόπων.

2.4. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιουδήποτε είδους απώλεια ή φθορά ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, επακόλουθης, θετικής, αποθετικής κ.λ.π.), η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση των υλικών του δικτυακού της τόπου από τον χρήστη.

2.5. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος του elektrofotistiki.gr, το elektrofotistiki.gr και η Εταιρία δεν εγγυώνται ότι ο συγκεκριένος δικτυακός τόπος, ή οποιοιδήποτε συγγενικοί δικτυακοί τόποι ή οι εξυπηρετητές (servers) ή ο διακομιστής οι οποίοι κάνουν διαθέσιμο τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε τεχνική υποδομή δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, το elektrofotistiki.gr και η Εταιρία δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του elektrofotistiki.gr. Επίσης, το elektrofotistiki.gr και η Εταιρία δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις ή ζημιογόνες συμπεριφορές των τρίτων εταιριών που κατασκευάζουν, συντηρούν, μεταβάλλουν κ.λ.π. τον δικτυακό τόπο elektrofotistiki.gr, ή για πράξεις ή παραλείψεις ή ζημιογόνες συμπεριφορές κάθε τρίτου με τον οποίο συνεργάζεται το elektrofotistiki.gr προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του.

3. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

3.1. Ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενο του elektrofotistiki.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΖΑΡΒΑΛΟΥΔΗΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

3.2. Κάποια από τα κείμενα, σήματα και εν γένει πνευματικά δημιουργήματα μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικά πνευματικά δικαιώματα.

3.3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, επιτρέπεται η εκτύπωση και η αναπαραγωγή άρθρων και πληροφοριών από το elektrofotistiki.gr, υπό τον όρο ότι:

3.4.1. Τα άρθρα και οι σχετικές πληροφορίες δεν αλλοιώνονται, δεν χρησιμοποιούνται εμπορικά, ούτε διανέμονται περαιτέρω χωρίς γραπτή άδεια.

3.4.2. Οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, σχετικό σήμα κ.λ.π. (είτε ο κάτοχος είναι το elektrofotistiki.gr, είτε τρίτοι) εμφανίζεται ευκρινώς σε όλες τις σελίδες.

3.5. Ο χρήστης δε επιτρέπεται να αναπαραγάγει ή να αποθηκεύσει σε άλλη ιστοσελίδα, άλλη υπηρεσία, ή σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης το περιεχόμενο του elektrofotistiki.gr εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

4. Συνδέσεις προς και από άλλους ιστοχώρους

4.1. Οι συνδέσεις (links) στο elektrofotistiki.gr προς άλλους ιστοχώρους παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Το elektrofotistiki.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση των χρηστών με άλλους ιστοχώρους. Οι χρήστες γνωρίζουν ότι χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες συνδέσεις θέτουν εαυτούς εκτός του δικτυακού τόπου του elektrofotistiki.gr και υπόκεινται πλέον σε άλλους κανόνες. Εάν οι χρήστες αποφασίσουν να εισέλθουν σε οποιονδήποτε από τους συνδεδεμένους ιστοχώρους , το κάνουν με δική τους ευθύνη.

4.2. Οι συνδέσεις (links) προς ή από άλλους ιστοχώρους δεν συνεπάγονται την εκ μέρους του elektrofotistiki.gr υποστήριξη, έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των εν λόγω ιστοχώρων, δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση σχέσεις αντιπροσώπευσης, εκπροσώπησης, συνεργασίας ή οιασδήποτε συμβατικής σχέσεως του elektrofotistiki.gr και της Εταιρίας με τρίτους, δεν συνιστούν κατά κανένα τρόπο προώθηση, διαφήμιση, σύσταση κ.λ.π. οποιουδήποτε υλικού (π.χ. προϊόντων, πληροφοριών, συμβουλών, υπηρεσιών) που παρουσιάζεται στον εκάστοτε ιστοχώρο, ούτε έγκριση, αποδοχή ή καθοιονδήποτε τρόπο σύνδεση του elektrofotistiki.gr με τα τυχόν αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη χρήση άλλων ιστοχώρων.

4.3. Εάν ο χρήστης επιθυμεί τη σύνδεση με το elektrofotistiki.gr, υποχρεούται:

4.3.1. Να μην αντιγράψει την αρχική σελίδα ή μετακινήσει ή αλλάξει το μέγεθος ή την εμφάνιση του λογότυπου του elektrofotistiki.gr, καθώς και τη χρησιμοποίηση αυτού ή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος εμφανίζεται σε αυτό, χωρίς έγγραφη άδεια.

4.3.2. Να μην δημιουργήσει ένα πλαίσιο ή κάποιο περιβάλλον ελέγχου γύρω από τον δικτυακό τόπο elektrofotistiki.gr.

4.3.3. Να μην υπονοηθεί με κανέναν τρόπο, έστω έμμεσο, ότι το elektrofotistiki.gr ενισχύει, προωθεί, εγκρίνει κ.λ.π. οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία πέρα από τις δικές του.

4.3.4. Να μην εμφανίσει ανακριβή εικόνα για τη σχέση μεταξύ του και του elektrofotistiki.gr, ούτε να παρουσιάσει κάποια ανακριβή πληροφορία σχετικά με το elektrofotistiki.gr.

4.3.5. Να μην συνδεθεί με ιστοσελίδα η οποία δε του ανήκει ή δεν εκπροσωπεί νόμιμα.

4.3.6. Να φροντίζει ώστε τα περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου να είναι σύμφωνο με τον Νόμο και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και να διασφαλίζει ότι δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων.

4.4. Το elektrofotistiki.gr και η Εταιρία επιφυλάσσονται ρητά του δικαιώματος να ασκήσουν οποιαδήποτε αξίωσή τους απορρέει από αθέτηση των παρόντων όρων και να προβούν σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια θεωρούν σκόπιμη, θα πρέπει δε να αποζημιωθούν πλήρως για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία θα προκληθεί ως απόρροια της αθέτησης εκ μέρους του χρήστη των όρων της παρούσας.

5. Όροι που αφορούν το Online Κατάστημα και τις συναλλαγές με αυτό (Ε-Commerce)

5.1. Τιμολόγηση: Οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το κατάστημα δύναται εναλλακτικά να αναγράφει τις τιμές χωρίς τον ΦΠΑ, ο οποίος θα εμφανίζεται χωριστά και θα συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή. Οι τιμές, καθώς και οι σχετικές προσφορές, εκπτώσεις κ.λ.π. ανανεώνονται τακτικά και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

5.2. Παραγγελία

5.2.1. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να κάνει μια παραγγελία μέσω του elektrofotistiki.gr, αυτή μπορεί να γίνει με τους κατωτέρω τρόπους:

Α) Παραγγελία Online

Την πρώτη φορά που ο χρήστης θα κάνει online αγορά από το elektrofotistiki.gr, θα του ζητηθεί να εγγραφεί σαν πελάτης.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει τα κατωτέρω στάδια:

1. Να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα elektrofotistiki.gr.

2. Να βρει το προϊόν που επιθυμεί και να το προσθέσει στο καλάθι αγορών του κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που γραφεί «Προσθήκη στο καλάθι» -, αφού έχει επιλέξει μέγεθος, χρώμα και ποσότητα, ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται για να προσδιορισθεί με ακρίβεια το αντικείμενο της παραγγελίας.

3. Να ολοκληρώσει την παραγγελία του κάνοντας κλικ στο κουμπί που γράφει «Συνέχεια», και αφού συμπληρώσει την online φόρμα παραγγελίας, να επιλέξει την εντολή «Ολοκλήρωση Παραγγελίας».

4. Να αποθηκεύσει ή εκτυπώσει την παραγγελία για το αρχείο του.

5. Μόλις η παραγγελία παραληφθεί ηλεκτρονικά, ο χρήστης θα λάβει ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης από το elektrofotistiki.gr.

Β) Παραγγελία Μέσω Email

1. Ο χρήστης μπορεί να αποστείλει την παραγγελία του στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύεται στον δικτυακό τόπο για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας, τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους, του χρώματος και της ποσότητας, και τον τρόπο πληρωμής (π.χ. κατάθεση σε λογαριασμό, αντικαταβολή, πιστωτική κάρτα).

2. Ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει ή εκτυπώσει την παραγγελία για το αρχείο του.

3. Μόλις η παραγγελία παραληφθεί ηλεκτρονικά, ο χρήστης θα λάβει ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης από το elektrofotistiki.gr.

Γ) Παραγγελία Μέσω τηλεφώνου

Ο χρήστης μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό τηλεφώνου που υποδεικνύεται στον δικτυακό τόπο για τον σκοπό αυτό, όπου θα δίνει τα στοιχεία αποστολής (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας, email ή και όποιο άλλο στοιχείο ζητηθεί) και πληροφορίες για τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει (ονομασία προϊόντος, χρώμα, μέγεθος, ποσότητα και τρόπο πληρωμής).

Δ) Παραγγελία Μέσω Φαξ

Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώνει την φόρμα παραγγελίας μέσω Φαξ ή ταχυδρομείου η οποία παρέχεται στον δικτυακό τόπο elektrofotistiki.gr , να συμπληρώνει τα στοιχεία του και τα στοιχεία της παραγγελίας που απαιτούνται και να την στέλνει στον αριθμό φαξ που υποδεικνύεται στον δικτυακό τόπο για τον σκοπό αυτό.

Ε) Παραγγελία Μέσω Ταχυδρομείου

Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώνει την φόρμα παραγγελίας μέσω Φαξ ή ταχυδρομείου και αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της παραγγελίας να την ταχυδρομεί στην διεύθυνση ΖΑΡΒΑΛΟΥΔΗΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, 14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο Λαγκαδάς, 57200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5.2.2. Το elektrofotistiki.gr δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν εσφαλμένες, ανακριβείς, ατελείς ή μη νόμιμες πληροφορίες που θα παραληφθούν μέσω των ανωτέρω διαδικασιών. Επιπλέον, παρότι το elektrofotistiki.gr προσπαθεί να λαμβάνει τηλεφωνικές παραγγελίες με ακρίβεια, δεν εγγυάται ότι οι παραγγελίες οι οποίες παραλαμβάνονται μέσω τηλεφώνου είναι πάντοτε ακριβείς.

5.2.3. Από τη στιγμή κατά την οποία το elektrofotistiki.gr λάβει την παραγγελία, αυτή επιβεβαιώνεται και δρομολογείται. Μόνο τότε πραγματοποιείται η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη και η παραγγελία αποστέλλεται. Με την αποστολή της παραγγελίας, το elektrofotistiki.gr θα αποστείλει στον χρήστη ηλεκτρονικά ή με φαξ ή ταχυδρομικώς μαζί με τα αγαθά τις κάτωθι πληροφορίες: Τα στοιχεία και την διεύθυνση της Εταιρίας, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πωλούμενου προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης,  τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, πληροφορίες σχετικές με after sales υπηρεσίες και το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης που έχει ο καταναλωτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών, με επισυναπτόμενο υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο θεωρεί η Εταιρία απαραίτητο.

5.2.4. Το elektrofotistiki.gr μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί ή να ακυρώσει μια παραγγελία κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, εάν συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι:

5.2.4.1. τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα

5.2.4.2. η έγκριση για την πληρωμή δεν μπορεί να ληφθεί

5.2.4.3. έχει γίνει λάθος στην τιμολόγηση ή στην περιγραφή κάποιου προϊόντος ή

5.2.4.4. ο πελάτης έχει παραβιάσει τους κανόνες και τους όρους χρήσεως του elektrofotistiki.gr.

5.3. Τρόποι Πληρωμής

Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει τα προϊόντα του elektrofotistiki.gr χρησιμοποιώντας κάποιον από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

Α) Πληρωμή με Κατάθεση σε Τράπεζα

Ο πελάτης μπορεί να κάνει απευθείας κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύονται στον δικτυακό τόπο elektrofotistiki.gr. Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψει ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμό του. Σε περίπτωση που επιθυμεί να κάνει κατάθεση μέσω e-banking, θα χρειαστεί και τον κωδικό του λογαριασμού ΙΒΑΝ. Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης πρέπει να στείλει στον αριθμό φαξ που υποδεικνύεται στον δικτυακό τόπο elektrofotistiki.gr, τo καταθετήριο της Τράπεζας, ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Β) Πληρωμή Με αντικαταβολή

Τα παραγγελθέντα προϊόντα μπορούν να σταλούν με αντικαταβολή και ο πελάτης να πληρώσει με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρίας. Το κόστος της αντικαταβολής βαρύνει τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γ) Πληρωμή Μέσω Πιστωτικής Κάρτας

1. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής διεκπεραιώνεται από την συνεργαζόμενη Τράπεζα, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η ίδια. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας του πελάτη η Τράπεζα δεν χρεώνει το ποσό της παραγγελίας, αλλά το δεσμεύει. Η χρέωση πραγματοποιείται κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας (ως ανωτέρω υπό στοιχεία 5.2.3.).

2. Για την απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται μέσω του συστήματος ασφαλείας της Τράπεζας. Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής κάρτας, αυτόματα ο πελάτης μεταφέρεται σε ασφαλή διακομιστή στην υπηρεσία της τράπεζας. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας και μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη στην υπηρεσία της Τράπεζας, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA, MasterCard κ.λ.π., καλύπτονται από τον σχετικό αλγόριθμο κρυπτογράφησης.

3. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, το elektrofotistiki.gr και η Εταιρία δεν συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, ούτε φέρουν ευθύνη για την διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας.

5.4. Αποστολή και παράδοση

5.4.1. Τα έξοδα αποστολής, τα οποία αναγράφονται ρητά στον δικτυακό τόπο elektrofotistiki.gr, πληρώνονται από τον πελάτη, εκτός αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

5.4.2. Το elektrofotistiki.gr θα προσπαθεί να αποστέλλει τα προϊόντα άμεσα, ωστόσο, το elektrofotistiki.gr δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν καθυστερήσεις ανεξάρτητες της βούλησης ή επιμέλειάς του, δεδομένου ότι συνεργάζεται με τρίτους για την παράδοση των προϊόντων του.

5.5. Ακυρώσεις, Επιστροφές και Ανταλλαγές

5.5.1. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας του, πρέπει να ενημερώσει το elektrofotistiki.gr με fax, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός δύο (2) ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας του.

5.5.2. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να προβεί σε υπαναχώρηση από την παραγγελία του, μπορεί να πράξει τούτο χωρίς αιτιολογία εντός 14 εργασίμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα είναι αχρησιμοποίητα και σε κατάσταση επαναπώλησης (με πρωτότυπες ετικέτες και συσκευασία).

5.5.3. Κατά τα λοιπά και εν γένει ισχύουν τα δικαιώματα που έχει ο πελάτης από τον Νόμο.

5.5.3. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης δεν επιστρέφονται στον Πελάτη τα ήδη χρεωθέντα σε αυτόν έξοδα αποστολής, ενώ ο Πελάτης επιβαρύνεται και με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Από τη στιγμή κατά την οποία τα επιστρεφόμενα προϊόντα παραληφθούν, ελεγχθούν και διαπιστωθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση με τις ετικέτες τους κ.λ.π., το elektrofotistiki.gr θα καταβάλει στον πελάτη μια πλήρη αποζημίωση ή, εάν ο πελάτης το επιθυμεί, μια πίστωση ανταλλαγής σε απαίτηση του, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

5.5.4. Το elektrofotistiki.gr έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης ή την πίστωση ανταλλαγής, στην περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα παρουσιάζουν σημάδια χρήσης ή ζημιάς.

6. Εγγυήσεις

Τα προϊόντα του elektrofotistiki.gr καλύπτονται από εγγύηση του κάθε κατασκευαστή. Εάν ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την εγγύηση, το elektrofotistiki.gr και η Εταιρία θα επιληφθούν του θέματος όσο το δυνατόν πιο άμεσα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εγγυηθούν την ακριβή διάρκεια ή αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης του ελαττωματικού πράγματος.

7. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

7.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

7.2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιχειρήσει την είσοδο στο elektrofotistiki.gr από περιοχές εκτός Ελλάδος, η είσοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί με δική του ευθύνη ως προς τη συμμόρφωση με το ελληνικό δίκαιο.

7.3. Για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τους παρόντες όρους και το elektrofotistiki.gr αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

8. Διάφορα

8.1. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, ή εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή απαίτησης θεμελιωμένης στους παρόντες όρους.

8.2. Στην περίπτωση που κάποιος όρος του παρόντος θεωρηθεί από αρμόδιο δικαστήριο άκυρος, η ακυρότητα αυτή δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

8.3. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ αυτών των γενικών όρων και των αντίστοιχων ειδικών όρων οι οποίοι ενδεχομένως να εμφανίζονται στο elektrofotistiki.gr, οι τελευταίοι θα υπερισχύουν.